Strokovna zdravstveno vzgojna revija

Strokovna zdravstvenovzgojna revija Vita je uredniško in vsebinsko zasnovana tako, da je vsaka številka namenjena obravnavi enega bolezenskega področja. Avtorji zapisov so slovenski zdravniki in zdravstveni delavci, ki skušajo na poljuden način razložiti svoja spoznanja in ugotovitve. Revija predstavlja širši javnosti možnosti zdravljenja in preventivne dejavnosti slovenskega zdravstva. V njej slovenski strokovnjaki svoje znanstvene ugotovitve, novosti in izsledke poljudno predstavljajo zdravim in bolnim Slovencem.

Strokovna zdravstvenovzgojna revija Vita je v bazi COBBIS-a. Bila je predstavljena na mednarodnem kongresu WHO v Ženevi. Uporabljena je bila kot vir informiranja krvodajalcev (študentje Medicinske fakultete) o zaščiti pred aidsom. Predstavljena je bila na mednarodnem kongresu Terapevtska edukacija bolnikov v Firencah. V letu 2006 je bila obdelana v diplomskem delu Raba zdravstvenovzgojnih revij pri zdravstvenovzgojnem delu medicinske sestre. Mnogokrat je citirana v tudi v drugih diplomskih delih in strokovnih člankih. Ministrstvo za zdravstvo RS je potrdilo, da je revija nacionalnega pomena. Revija Vita ima ISSN številko 1581-339.

V osnovnih šolah jo uporabljajo učitelji imajo pa jo tudi v knjižnicah. Bralci jo prebirajo tudi na internetu (www.revijavita.si , www.revija-vita.com )

V srednjih zdravstvenih šolah jo uporabljajo kot dodatni učni pripomoček pri pouku zdravstvene nege. Mladi v srednjih šolah jo uporabljajo kot referenco za pripravo projektov, za pripravo razstav (na primer o negi zob, spolnosti), za informiranje o boju proti drogam, o zdravem stilu življenja, uporabljajo jo šolski psihologi (npr. številka Motnje hranjenja) in vzgojitelji v dijaških domovih. Uporablja se pri rednih sistematičnih pregledih v šolskih dispanzerjih, mladostniki prejmejo tiskane izvode. .

Revija se brezplačno deli po slovenskih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, srednjih in osnovnih šolah, vrtcih,  zdraviliščih in domovih za starejše občane in društvih bolnikov, v strokovnih zdravstvenih in medicinskih društvih in združenjih, na medicinski fakulteti…

 Revija prispeva k višji stopnji zdravstvene ozaveščenosti prebivalstva ali posameznih bolj ogroženih  skupin prebivalstva ter s tem posledično k boljši skrbi za zdravje ali manjši rabi zdravstvenih storitev. Pomaga tudi pri humanizaciji odnosov med zdravstvenimi delavci in zavarovanci oziroma uporabniki zdravstvenih storitev. Z brezplačno delitvijo revije se skuša uresničiti želja, da se z določeno zdravstveno tematiko seznani čim več ljudi, da se razširi njihova razgledanost, s tem pa tudi pospešuje preventivno ravnanje pri ohranjanju lastnega zdravja. Ni namenjena samo strokovnjakom, ki jo uporabljajo kot strokovno literaturo za pripravo zdravstveno vzgojnih predavanj, temveč vsem, ki so že seznanjeni z posameznimi vsebinskimi sklopi in nato želijo povedano doma obnoviti, morda družini predstaviti svoj problem. Namenjena je bolnikom, ki želijo o svoji zdravstveni težavi izvedeti več in tudi sami prispevati k zdravljenju.

Revija je pomemben oblikovalec zdravstvene kulture v Sloveniji. Z vsebinsko zaokroženimi sklopi in brezplačno delitvijo se omogoča, da pride med najširši krog bralcev. Ti tako dobijo dragocene informacije za varovanje lastnega zdravja, posredno pa so jim predstavljene tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja, bodisi obveznega ali dodatnega.


Strokovna urednica

Majda Mori Lukančič, prof.zdr.vzg..